Včerejší článek pojednával o budoucnosti stravování techniků. Dnes se podíváme na další výhledy technického světa, ale vezmeme to více divácky. Protože především diváci jsou ti, o které jde v první řadě. A to i ti v zadních řadách.
Včerejší představení odhalilo pro některé diváky jindy schovanou schopnost divadla Krakonoš. Při poslední větší rekonstrukci velkého sálu bylo využito příležitosti a před vymalováním byly zavedeny do zdí nové cesty pro zvuk (XLR), světlo (DMX512) a napájení (240V). To vše pro vyslyšení stále častějších požadavků na umístění režie do hlediště, které nešlo dále ignorovat. Pro jistotu byly přiloženy také kabely pro datovou komunikaci (RJ45-UTP) a video a audio signál (symetrický). Díky tomu lze umístit zvukový i světelný pult kdekoliv v hledišti.
Čas ale nezastavíme a také trendy jevištního svícení se postupně mění. A protože – a to myslíme je vidět v každém našem činu – jsme přinejmenším nadšenci, chceme jít s dobou a pokud možno, tak ji i trochu předběhnout. Proto jsme již během včerejších příprav inscenace na rozdíl od moderních staveb, zde nepřichází v úvahu jakákoliv strukturovaná kabeláž. Jen stěží si lze představit plastové lišty u stropu nebo na stěnách. Zároveň je jisté, že se bude měnit proudová náročnost i logika zapojení a další vlastnosti. Dále přijde na řadu kalkulování průměrů jednotlivých kabelů, délky, přechodky i uzly. Mohli bychom zde podrobněji rozepsat plány, ale redakce nás žádala, abychom nezacházeli do detailů, tak tento bod přeskočíme a půjdeme rovnou na závěr: aktuálně se tedy technici zabývají zároveň současnými i budoucími technologiemi, aby Maruška Brtková Trunečková mohla tvořit další a další skvělé inscenace.
STDK
Vyšlo ve Větrníku č. 8
Úchvatná je úchvatná je úchvatná
Dobřichovická inscenace Úch-vatné nabízí několik poprvé. Poprvé režíruje Alena Říhová (ne že by byla v kontextu dobřichovické tvorby osobou neznámou – byla autorkou scénářů inspirovaných Andělem s ďáblem v těle v roce 2009 a Tří mušketýrů v roce 2014, v Sadské získala cenu za nejlepší herecký výkon přehlídky v roce 2014 a čestné uznání za výpravu pro komedii Mátový nebo citron v Sadské v roce 2016; jde o všestrannou a zkušenou divadelnici). Poprvé se na jevišti představil Dušan Navařík, nejen jako brilantní pianista, ale také jako herecky mimořádně přesvědčivý představitel Cosmy McMoona. A především – v kontextu letošní přehlídky jsme poprvé viděli komplexní tvar, s přesným dramaturgicko-režijním konceptem, domyšlený a pointovaný ve všech složkách (scénografie, hudební plán, světelný plán…) a velmi dobře interpretačně odvedený, herecky i pěvecky.
Alena Říhová si vybrala text anglického dramatika střední generace Petera Quiltera, který je autorem komedií s výraznou výchozí situací a prolínáním komediálních prvků s dramatic-kými; pracuje velmi obratně s nedorozuměním a paradoxem, ale také se sentimentem; osvědčuje smysl pro anglický humor a jeho dialogy jsou duchaplné a brilantní, přiznaně inspirované Oscarem Wildem. Režisérka původní text zkrátila na únosnou délku mírně přes dvě hodiny při zachování a srozumitelnosti původního příběhu. V některých případech proškrtala dialogy, mnohé převedla do herecké či hudební akce, zásadní změnu provedla s posledním Cosmovým monologem v původní hře, který přepsala do výstupu čtení kritik všemi postavami s násled-ným Florenciným vyznáním a závěrečnými titulky. Zdůraznila téma („Když něco hodně chceš a jdeš za tím, dosáhneš toho…“), dokonce je o něco povýšila („… a celý svět ti k tomu pomůže.“) a rysy „člověka se snem“ jemně zvýraznila u všech klíčových postav. Navíc pracovala s kon-textem a uváděla příběh do širších souvislostí (prostřednictvím promítaných fotografií či hudebních čísel nad rámec předepsaných ve scénáři).
Například – černobílé dobové fotografie promítané na projekční plátno nám zprostředkovaly dobu, ve které Florence žila, potud je naplněn požadavek původního scénáře. Ale v inscenaci jako by se optika obrázků postupně zaměřovala a zužovala; na počátku vidíme, jak vypadal New York v roce 1944, později pěvecké a vůbec umělecké osobnosti té doby, před životním Florenciným koncertem pak podobu Carnegie Hall – pak se do autentické podoby Florence prolne fotografie její představitelky – a v závěru se nesmírně efektně promítne fotografie publika v Carnegie Hall, jako zrcadlo diváků přítomných. To vše se děje, když dva scénické objekty po stranách jeviště jsou otevřeny směrem „ven“ – pak se zavřou a jsou z nich zdi ověnčenými fotografiemi ve Florencině pokoji, „zbělají“ a stanou se zdmi nahrávacího studia, později sloupy evokujícími newyorskou architekturu či mihotavým prosvětlením zevnitř svícemi na hřbitově či na hrobě Florence. Dalším nezbytným scénickým objektem je klavír, podle té které situace dozdobovaný či proměňovaný v bar. Nelze nezmínit květinové „křeslo slávy“ – a úlohu květin vůbec, které jsou prvkem typickým pro Florence a objevující se v různých konotacích a s nejrůznějšími významy v průbě-hu celé inscenace.
Operní árie, předepsané v předloze, pouštěné z auten-tických nahrávek či zpívané Florence a doprovázené klavírem, doplňují swingové písně, jež nás uvádějí do atmosféry populární hudby té doby a zároveň udávají tempo, k tomu podbarvují svižné přestavby a slouží k nenápad-nému přechodu z prostředí do prostředí (např. z bytu Florence do nahrávacího studia) – a ve druhé polovině se swingující girls promění v návštěvnice plesu či ve členky Verdiho spolku. Několik přidaných klavírních výstupů, vycházejících evidentně z impro-vizací na zkouškách (jedna již při konkursu), vážných skladeb (např. Beethovenova Měsíční sonáta v interpretaci zoufalého dýmajícího Cosmy je neodolatelná) či hudebních podkresů (Night-ingales zaznívající pod tancem) mají vesměs komentující charakter a v mnoha případech neodolatelnou komiku (St. Clairova pohřební řeč podbarvená písní Skákal pes v moll, kupříkladu). Není náhoda, že většina árií je otextována česky, zní tedy obzvláště obludně; teprve v závěru zazní německá verze Mozartovy Královny noci, která má zcela jinou kvalitu. A tak by se dalo pokračovat.
Quilterovu Úchvatnou nelze inscenovat bez představitelů čtyř hlavních rolí, kteří musí disponovat konverzačními schopnostmi (wildeovské ozvuky v dialozích jsou patrné i zde) a schopností partnerské souhry, ale také řemeslnou vybaveností „navíc“. Dobřichovičtí takové mezi sebou mají – a navíc jsou režií vedeni k umě-řenosti a existenci na jevišti bez exhibování. Kraluje jim samozřejmě Eugenie Koblížková v roli Florence; nejenže skvěle zpívá (a je jasné, že předvést příšerný a zároveň s maximálním prožitkem předváděný zpěv lze pouze při dokonalé znalosti materiálu), ale dokáže zprostředkovat i Florencinu šťastnou povahu a její charisma. Výhrou inscenace je Dušan Navařík jako Cosma McMoon; hraje skvěle nejen na klavír, ale dokáže existovat na jevišti a dávat o sobě vědět i ve výstupech, kdy není v centru, minimalistickými prostředky a s respektem ke kolegům. Ondřej Nováček coby partner Florence a neúspěšný herec je spíše ironicky komentující a odolává pokušení „rvát kulisy“ (scénu, kdy na jedné straně jásá Cosma s Florence nad pozváním do Carnegie Hall a na druhé straně prožívá St. Clair podpírán Dorothy mrtvičný záchvat, si budu dlouho pamatovat). A Kateřina Filla Věnečková coby kreativní kamarádka a obdivovatelka Dorotka má v sobě přesnou míru skromnosti a zároveň potrhlosti, opravdu připomíná postavu z Čaroděje ze země OZ.
Výtky jsou nemnohé. Obsazení doplňuje Irena Neradová coby María a Lucie Hochmalová jako paní Verindah-Gedgeová; v pří-padě Maríi se domnívám, že je zobrazována příliš hrubými tahy (je to patrné ve výstupu oživování St. Claira, její akce působí nepřiměřeně parodicky), u hudební puristky si pravděpodobně vybrala svou daň nervozita a zároveň nevýhodné aranžmá (dámy „v řadě“ těžko vygradují konflikt). Druhá polovina se několikrát zadrhla a nemohu se zbavit dojmu, že závěr by se obešel bez jedné mezifáze (konkrétně bych přešla z díků a radosti hromadné scény rovnou k titulkům, bez Florence o samotě zpívající).
Nelze než znovu poděkovat tvůrcům. Za poučenost a důslednost. Úchvatná byla úchvatná.
Petra Richter Kohutová
Vyšlo ve Větrníku č. 8

Slíbili nám komedii a ona to komedie byla. Příběh vychází ze skutečného životního příběhu slavné podivuhodné umělkyně. Máme pocit, že se jedná o kvalitní text, byť drobné krácení by nebylo na škodu (např. nevyrovnanost první a druhé části). Nepoměrně méně dějových prvků ve druhé části se opakováním již sdělených faktů. Soubor je herecky a pěvecky výborně vybaven, navíc má perfektní podporu v technice. Je dobré prožít večer při inteligentní zábavě i s poselstvím o velké moci nadšení pro umění.

Půdičkáři
Vyšlo ve Větrníku č. 8
Jak jste si mohli někteří včera večer všimnout, Dobřichovická divadelní společnost Dobřichovice využívala otevírací oponu v zadním plánu scény. Skromně musíme dodat, že mechanismus na otevírání byl vyvinut a otestován techniky STDK jen pár hodin před inscenací. Tím byla vyřešena otázka, kdo a jak bude roztahovat oponu tak, aby to bylo co nejrychlejší a nejplynulejší.
Děkovat netřeba. Myslíme, že naše pomoc Dobřichovicím je zdvořilostí na oplátku za zapůjčení LED světel, která o letošní přehlídce využíváme.
STDK
Vyšlo ve Větrníku č. 8
Mnohý verš již popisuje
to, co nelze nijak změnit.
Až se v samet zhalí zenit,
zrudne další listu plátek,
ať chcem  – nechcem, náhle tu je!
Týden skončí – je tu pátek.
Sobota je smutná trošku,
balit, loučit se – snad plakat,
nemůžeme jásat, skákat,
neb před námi vize jasná.
Možná za rok dívko – hošku,
opustíš ta místa krásná.
Rok co rok tak říkáme si,
vždyť je to jen krátká chvíle,
až přejdou Vánoce bílé,
k létu poběží to valem
a my všichni – ať jsme kdesi
na tom našem světě malém
těšíme se jako děti.
Je to jasné – dobře víme,
zas vás všechny uvidíme.
Pak přijedem – ale ouha –
toho – tamtu – nespatříme.
A v nás ve všech šeptá touha.
Neblázni tak – čase milý,
zastav se – na malou chvíli.
Na ten týden, co jsme tady –
ať neřídnou naše řady.
Nepostojí – ni chvilinku!
Nechme si ho – na vzpomínku!
Jiří Hlávka
Vyšlo ve Větrníku č. 8
DS Zdobničan Vamberk přivezl do Vysokého inscenaci Létající snoubenky. Je to poslední hra, kterou máme tu čest okomentovat pohledem „mladší divácké vrstvy“. Náš „spolek antipuntičkářů“ se jednotně shodl na výborně zvoleném žánru inscenace, což hercům velice sedlo.
Chceme vypíchnout skvělé herecké výkony protagonistů Roberta a Berty, avšak měli jsme velké problémy s podobnými jmény. Oceňujeme scénografii – realistické kulisy a kostýmy.
Při rozboru hry jsme přišli na spoustu diskutabilních otázek. Ptali jsme se sami sebe, proč jsou postavy letušek v této inscenaci tak jednoduché a hloupé.
Rozhodopádně jsme se shodli, že tento kus DS Zdobničan má velký komický potenciál, který by mohl být podpořen škrty v první části. Dovolili jsme si očekávat, že Bernard dostane „přes hubu“, což se nestalo. Doteď, 0:22 hodin, si myslíme, že je to škoda.
KDP mladým
Vyšlo ve Větrníku č. 6
V pátek jsme sem nastoupili,
tak jsme se tu seznámili
a shlédli pár inscenací,
poctěni jsme vaší prací.
Každý večer do půlnoci
přemýšleli do tmy tmoucí
nad nejlepší formulací.
I když nejsme kdovíjací,
zažili jsme srandy kopec,
zamrzel nás náhlý konec.
Lektorům moc děkujeme,
příště zase přijedeme
.
.
.
Chcete nás?
KDP mladým
Vyšlo ve Větrníku č. 6
Holka moje milá, je Ti padesát! Jak Ty to děláš, že to na Tobě vůbec není vidět? Já se ráno skoro nemůžu postavit, jak to v zádech lupe a na plicích chrastí, a ty si hopsáš a skáčeš…to bude tím vínem a burčákem a koláčema a sejkorama! – Holt tou správnou dietou. A taky máš kolem sebe ty správný lidi  – to se to pak slaví!
Já jsem ráda, že jsem se s některými členy Tvé obrovské rodiny mohla pozdravit a obejmout v létě – a teď s tebou holt budou slavit jenom oni a já pouze na dálku přeji jen to nejlepší! Ať ti to hraje dalších deset, patnáct, dvacet let… Tak ti připíjím na zdraví – a schovej mi tam kus dortu (nebo pár sejkor) – já si pro ně třeba za pár let přijedu.
Tvoje Danda Hejralovic
Danda Hejralovic
Vyšlo ve Větrníku č. 4
Republiku za koně a fotbal bylo „startovacím“ představením 50. divadelní přehlídky Krakonošův divadelní podzim. I když „jenom“ jako host. Jaký je to pocit, být režisérkou takového divadla?
Strašný. Je to moje režisérská prvotina a myslím, že už víckrát do této vody nevstoupím. Byla to z nouze ctnost, nechtěla jsem to režírovat, protože si myslím, že Petr Pýcha, který to režíroval před lety, to udělal dokonale. Vlastně jsem nic nerežírovala. To divadlo už bylo postavené. Až na nějaké škrty to bylo víceméně hotové.
Toto představení tedy už Vysočáci hráli, v roce 2002. A hráli ho velmi úspěšně, byli na KDP a později i na Jiráskově Hronově. Co tě přimělo k tomu hru oprášit?
Přiměla mě k tomu oslava 100 let republiky. Přemýšleli jsme s Honzíkem Hejralem, jaké představení by bylo nejideálnějším. Měla jsem jasnou koncepci oslav, v tom jsem měla jasno hned, ale hra pořád chyběla. S nápadem Republiky přišel nakonec Honza. Od premiéry uběhlo 17 let, tak jsem si řekla, že by bylo vlastně hezké to zopakovat. A ono to vyšlo krásně.
I když se tedy zásadně nic nezměnilo, herci se asi vystřídali. Hraje v nynější Republice někdo, kdo hrál i v té původní?
Jsou tam celkem tři. Martin Hnyk, který hraje roli učitele, policajt, kterého dělá Ivan Hanuš a Jiří Šalda. Jinak jsou všechny postavy úplně nově obsazené.
Ty sama si v původní verzi taky hrála. I když jsi teď v roli režisérky a říká se, že není dobré, když sám režisér hraje, nemrzí tě to? Nechtěla si taky oprášit repliky?
Nechtěla jsem, protože si myslím, že každý z nás má jiné zkušenosti, jiné pocity a je potřeba, aby to vyjádřil sám za sebe, a není možné, aby mu je režisér vnutil. Může mu podsunout chování na venek, ale to nejniternější musí jít z herce. A já mám hroznou radost, že se Klárka té role chopila podle svého a podle mě byla ještě ostřejší než já a vytvořila si vlastní figuru.
Obnovená premiéra byla uvedena na Vánoce 2018. Kolikrát jste to od té doby hráli?
Šestkrát jsme hráli před vyprodaným publikem doma ve Vysokém a dvakrát jinde. Včera to bylo deváté představení. Plná hlediště mluví za vše a myslím si, že je to opravdu povedená hra a že je dobře, že jsme ji obnovili.
Je už naplánovaná derniéra?
Ne. Já tohle slovo nemám ráda, protože si myslím, že když ta inscenace žije a herci jsou ochotní hrát, nač stanovovat, že se udělá derniéra. Co když si někdo za půl roku vzpomene, že chce Republiku ještě vidět.
Jsi pověrčivá paní režisérka? Máš s částí souboru, která hraje v Republice nějaký speciální rituál, aby se vše povedlo, jak má?
Jsem pověrčivá. Samozřejmě štamprličku si dáme, musíme se pokopat a vždycky chodím prosit doušky. Za jakoukoliv akci chodím prosit doušky na hřbitov.
Rozhovory
Vyšlo ve Větrníku č. 2